W wyniku przeprowadzonego przez Gminę Krempna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych,od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z terenu Gminy Krempna" wyłoniono wykonawcę usługi na 2017 r. – wybrano ofertę firmy Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło. 

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
Ograniczenie Rozszerzeń Dozwolone rozszerzenia plików: bmp, csv, doc, gif, ico, jpg, jpeg, odg, odp, ods, odt, pdf, png, ppt, rar, txt, xcf, xls, zip 0 / 3

    Biorą udział w konwersacji